Количката е празна

Условия за онлайн поръчка

 1. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между ФРЕЙМ ДИЗАЙН ЕООД и клиентите, наричани по-долу ПОТРЕБИТЕЛИ на електронния магазин www.ramki.bg.


ІІ. ДАННИ ЗА ТЪРГОВЕЦА

Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

 1. 1. Наименование на Доставчика: ФРЕЙМ ДИЗАЙН ЕООД
  2. Седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. „Младост“ 4, бл. 482
 2. 3. Адрес за упражняване на дейността: гр. София, ул. „Цветан Минков“ 8
  4. Данни за кореспонденция: e-mail: framedesignbg@gmail.com, тел.: 0896 841413
  5. Вписване в публични регистри: ЕИК: 200469551
  6. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG200469551


III. ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Чл. 3. Електронният магазин е достъпен на адрес: www.ramki.bg. Чрез него ПОТРЕБИТЕЛИТЕ имат възможност:

1. Да правят регистрация и създават профили в ramki.bg за използване на допълнителните услуги и функционалности;
2. Да правят поръчки /сключват договори за покупко-продажба и доставка/ на стоките, предлагани от www.ramki.bg;
3. Да извършват всякакви плащания във връзка с направените поръчки/сключени договори за покупко-продажба/ с ФРЕЙМ ДИЗАЙН ЕООД, съгласно поддържаните от www.ramki.bg начини за разплащане.
4. Да получават информация за нови стоки, предлагани от www.ramki.bg;
5. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;
6. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона предимно чрез интерфейса на страницата на www.ramki.bg;
7. Да упражняват право на отказ от договора, сключен от разстояние за стоките, предлагани от ФРЕЙМ ДИЗАЙН ЕООД, за които, правото на отказ от договора, е приложимо.

Чл. 4. ФРЕЙМ ДИЗАЙН ЕООД доставя стоките и гарантира правата на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

Чл. 5.(1) ПОТРЕБИТЕЛИТЕ правят поръчки /сключват договор за покупко-продажба/ на стоките, предлагани от ФРЕЙМ ДИЗАЙН ЕООД, достъпни на страницата www.ramki.bg

(2) По силата на сключения с ПОТРЕБИТЕЛИТЕ договор за покупко-продажба на стоки, ФРЕЙМ ДИЗАЙН ЕООД се задължава да достави и да прехвърли собствеността на ПОТРЕБИТЕЛЯ на избраните от него, чрез интернет магазина ramki.bg, стоки.
(3) ПОТРЕБИТЕЛИТЕ заплащат на ФРЕЙМ ДИЗАЙН ЕООД възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени на страницата ramki.bg и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от ФРЕЙМ ДИЗАЙН ЕООД на адреса на ramki.bg в Интернет.
(4) ФРЕЙМ ДИЗАЙН ЕООД доставя заявените от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ стоки в сроковете и при условията, определени на страницата на електронния магазин и съгласно настоящите общи условия.

(5) Цената за доставката се определя отделно от цената на стоките.

Чл. 6. (1) ПОТРЕБИТЕЛИТЕ и ФРЕЙМ ДИЗАЙН ЕООД се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.
(2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ на сайта, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от ПОТРЕБИТЕЛЯ при извършване на регистрация, ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ е въвел съответното име и парола за достъп.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА RAMKI.BG

Чл. 7. (1) За да използва ramki.bg за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, ПОТРЕБИТЕЛЯТ следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп, в случаите, в които се изисква регистрация.
(2) Името и паролата за отдалечен достъп се определят от ПОТРЕБИТЕЛЯ, чрез регистрация по електронен път в сайта ramki.bg.
(3) С попълване на данните си и натискане на бутона "Регистрация", ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.
(4) При извършване на регистрацията ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да предостави верни и актуални данни. ПОТРЕБИТЕЛЯТ своевременно актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна.
(5) За да използва пълната функционалност на електронния магазин на ФРЕЙМ ДИЗАЙН ЕООД, ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да извърши регистрация в сайта на електронния магазин. ФРЕЙМ ДИЗАЙН ЕООД не носи отговорност, в случай че поради липса на извършена регистрация ПОТРЕБИТЕЛЯТ не е могъл да използва пълната функционалност на електронния магазин, включително и по отношение на упражняване на права по договора, възможност за претендиране на по-ниска цена и други сходни функции.
(6) Настоящите общи условия могат да бъдат приети от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ и без извършването на регистрация в ramki.bg чрез изрично волеизявление, включително и чрез сайта на ramki.bg.

ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОРЪЧКА /СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА/

Чл. 8. (1) ПОТРЕБИТЕЛИТЕ използват предимно интерфейса на страницата на ДОСТАВЧИКА, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от ДОСТАВЧИКА стоки в ramki.bg.
(2) Договорът между Доставчика и ПОТРЕБИТЕЛЯ представлява настоящите общи условия, достъпни на сайта на ramki.bg.
(3) Страна по договора с ФРЕЙМ ДИЗАЙН ЕООД е ПОТРЕБИТЕЛЯТ съгласно данните, предоставени при регистрацията и съдържащи се в личния профил на ПОТРЕБИТЕЛЯ. За избягване на съмнение това са данните, с които е създаден акаунт в ramki.bg

(4) ФРЕЙМ ДИЗАЙН ЕООД включва в интерфейса на Интернет страницата си ramki.bg, технически средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора.
(5) Този договор се счита за сключен от момента на извършване на регистрация на ПОТРЕБИТЕЛЯ или приемането на общите условия по друг изричен начин, включително чрез изявление в ramki.bg. Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен от момента на поръчването й от ПОТРЕБИТЕЛЯ чрез електронния магазин ramki.bg.
(6) За сключването на този договор и за сключването на договора за покупко-продажба на стока, ФРЕЙМ ДИЗАЙН ЕООД изрично уведомява ПОТРЕБИТЕЛЯ по подходящ начин чрез електронни средства. (7) Изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях.
(7) ФРЕЙМ ДИЗАЙН ЕООД доставя стоките на посочения от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ адрес и не носи отговорност в случай, че посочените от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ данни са неверни или заблуждаващи.

Чл. 9. (1) ПОТРЕБИТЕЛИТЕ сключват договора за покупко-продажба с ДОСТАВЧИКА по следната процедура:
Извършване на регистрация в RAMKI.BG и предоставяне на необходимите данни, ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма до този момент регистрация в RAMKI.BG или чрез заявяване на стока без да се извършва регистрация;
Влизане в системата за извършване на поръчки на RAMKI.BG чрез идентифициране с име и парола и друг начин за идентификация;
Избиране на една или повече от предлаганите стоки на RAMKI.BG и добавянето им към списък със стоки за покупка;
Предоставяне на данни за извършване на доставката;
Избор на способ и момент за плащане на цената.
Потвърждение на поръчката;
(2) ПОТРЕБИТЕЛИТЕ могат да сключват договора за покупко-продажба с ФРЕЙМ ДИЗАЙН ЕООД и без извършване на регистрация, като използват съответната функционалност в интерфейса на електронния магазин ramki.bg

 

 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ФРЕЙМ ДИЗАЙН ЕООД. ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Чл. 10. Правилата на настоящия раздел VI от тези общи условия се прилагат спрямо ПОТРЕБИТЕЛИ, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в ramki.bg, може да се направи извод, че са ПОТРЕБИТЕЛИ по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 2011/83/EC на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 година.

Чл. 11. (1) Основните характеристики на стоките, предлагани от Доставчика са определени в профила на всяка стока на сайта на ramki.bg
(2) Цената на стоките с включени всички данъци се определя от Доставчика в профила на всяка стока в сайта на ramki.bg.
(3) Стойността на пощенските и транспортните разходи, невключени в цената на стоките, се определят от ФРЕЙМ ДИЗАЙН ЕООД и се предоставя като информация на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ при избиране на стоките за сключване на договора за покупко-продажба;
(4) Начинът на плащане, доставка и изпълнение на договора се определя в настоящите общи условия, както и информацията, предоставена на ПОТРЕБИТЕЛЯ в сайта на ФРЕЙМ ДИЗАЙН ЕООД.
(5) Информацията, предоставяна на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ по този член е актуална към момента на визуализацията й на сайта ramki.bg преди сключването на договора за покупко-продажба.
(6) ФРЕЙМ ДИЗАЙН ЕООД задължително посочва условията за доставка на отделните стоки в сайта си ramki.bg.
(7) ФРЕЙМ ДИЗАЙН ЕООД посочва преди сключването на договора общата стойност на поръчката за всички съдържащи се в нея стоки.
(8) ПОТРЕБИТЕЛИТЕ се съгласяват, че цялата изискуема от Закона за защита на потребителите информация може да бъде предоставяна чрез интерфейса на платформата на ramki.bg или електронна поща.

Чл. 12. (1) ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява, че ФРЕЙМ ДИЗАЙН ЕООД има право да приема авансово плащане за сключените с ПОТРЕБИТЕЛЯ договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка.

(2) ПОТРЕБИТЕЛЯТ избира самостоятелно дали да заплати цената да доставка на стоките преди или в момента на доставката им.

Чл. 13. (1) ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок 14 дни, считано от датата на приемане на стоката. Информация за упражняване на правото на отказ е достъпна на сайта ramki.bg.

(2) Правото на отказ по ал. 1 не се прилага за доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя  или съобразно неговите индивидуални изисквания;
(3) Когато Потребителят е упражнил правото си на отказ Доставчикът възстановява всички суми, получени от Потребителя не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на Потребителя да се откаже от договора.

(4) При упражняване на правото на отказ, разходите за връщане на доставените стоки са за сметка на потребителя и от сумата, която Потребителят е платил се удържат разходите за връщане на стоката.

(5) Потребителят се задължава да съхранява получените от Доставчика стоки и да осигури запазването на тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 1.
(6) Потребителят може да упражни правото си на отказ като отправи писмено заявление до ФРЕЙМ ДИЗАЙН ЕООД на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 
VII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 14. ФРЕЙМ ДИЗАЙН ЕООД доставя и предава стоката на ПОТРЕБИТЕЛЯ в определения при сключването на договора срок.

Чл. 15. Потребителят трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването й от ФРЕЙМ ДИЗАЙН ЕООД и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно ФРЕЙМ ДИЗАЙН ЕООД.

 
VIII. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 16. (1) ФРЕЙМ ДИЗАЙН ЕООД предприема мерки за защита на личните данни на ПОТРЕБИТЕЛЯ съгласно Закона за защита на личните данни.
(2) От съображения за сигурност на личните данни на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, ФРЕЙМ ДИЗАЙН ЕООД ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ в момента на регистрацията.
(3) ПОТРЕБИТЕЛИТЕсе съгласяват, че ФРЕЙМ ДИЗАЙН ЕООД има право да обработва личните им данни, необходими за изпълнение на поръчките в електронния магазин и изпълнението на договора.

Чл. 17. (1) Във всеки момент, ФРЕЙМ ДИЗАЙН ЕООД има право да изисква от ПОТРЕБИТЕЛЯ да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.
(2) В случай, че по някаква причина ПОТРЕБИТЕЛЯТ е забравил или изгубил своите име и парола, ФРЕЙМ ДИЗАЙН ЕООД има право да приложи обявената Процедура за изгубени или забравени имена и пароли.

ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 18. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от ФРЕЙМ ДИЗАЙН ЕООД.

 

Чл. 19. ФРЕЙМ ДИЗАЙН ЕООД публикува тези общи условия на адреса на сайта си ramki.bg заедно с всички допълнения и изменения в тях.

ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 20. Настоящите общи условия и договора на ПОТРЕБИТЕЛЯ с ФРЕЙМ ДИЗАЙН ЕООД се прекратяват в следните случаи:

при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;

по взаимно съгласие на страните в писмен вид;

едностранно, с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна;

при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;

при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;

в случай на заличаване на регистрацията на ПОТРЕБИТЕЛЯ в сайта на ramki.bg. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение;

в случай на упражняване на право на отказ съгласно чл. 55, ал. 1 от Закона за защита на потребителите. В този случай се прекратява само договорът за доставка на съответната поръчана стока, ако правото на отказ от договора е приложимо за съответната категория стоки.

ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 21. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

Чл. 22. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

Чл. 23. Всички спорове между страните по този договор ще бъдат разрешавани от компетентния съд или Комисията за защита на потребителите.

Чл. 24. Не подлежат на връщане поръчки по индивидуални проекти и с индивидуални размери ( заявените през  визуализатора за рамки )!

Чл. 25. В случай че стоката е сгрешена или дефектна,  тя подлежи на подмяна!

  В този случай всички транспортни разходи ( връщане и повторно изпращане ) са за сметка на ФРЕЙМ ДИЗАЙН ЕООД. 

Чл. 26. За грешно подадени размери, сгрешен вид стъкло или номер (цвят) на профил за рамка от клиента, ФРЕЙМ ДИЗАЙН ЕООД не носи отговорност!

Чл. 27. Поръчките се изпълняват в рамките на 3 работни и се предават на куриерската фирма.  Времето за доставка е 1 работен ден, с изключение на населените места, които се обслужват по график!